Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Spoštovana obiskovalka, spoštovani obiskovalec!

 

Inšpektorat RS za infrastrukturo (v nadaljevanju IRSI) kot organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področju železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste kopenskega prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih, naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa, in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, predpisov, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike in izvajajo programe dodatnih izobraževanj in usposabljanj voznikov ter spremljevalcev izrednih prevozov, predpisov, ki urejajo pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij, predpisov, ki določajo pogoje za prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste prometa, naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem zakona, ki ureja energijo in podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi zakona ter drugih predpisov, ki pooblaščajo energetske inšpektorje za izvajanje nadzora, in naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določil zakona, ki urejajo rudarstvo in na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin ter pri izvajanju drugih rudarskih del.

V okviru Inšpektorata delujejo tri inšpekcije, ki izvajajo nadzor na sedmih upravnih področjih. Vsako upravno področje ima svoje specifike, kar se odraža v načinu izvajanja nadzora in ukrepanja.

Inšpekcijski nadzori se opravljajo z namenom preverjanja spoštovanja zakonskih določb in so usmerjeni predvsem na področja, v okviru katerih se v praksi iz preteklih izkušenj zaznava nespoštovanje predpisov oziroma problemi pri izvajanju le-teh. Posebna pozornost je namenjena področjem, v okviru katerih bi lahko bila, zaradi nespoštovanja predpisov, neposredno ogrožena človeška življenja ali zdravje ljudi ter storjena večja materialna škoda. 

 

PRIJAVE
IRSI je v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru dolžan obravnavati prijave kršitev predpisov iz svojega delovnega področja ter vlagatelja na njegovo zahtevo obvestiti o ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka. Prijave se v inšpekcijskem postopku upoštevajo le kot pobude za inšpekcijsko ukrepanje, zato vlagatelj prijave nima položaja stranke v inšpekcijskem postopku.

Vsako prijavo lahko posredujete pisno na naslov Inšpektorat RS za infrastrukturo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov gp.irsi@gov.si, jo podate ustno na zapisnik na sedežu organa ali jo podate po telefonu. Za lažjo identifikacijo domnevnega kršitelja in kršitve prijavo opremite s čim več podatki, povezanimi s samo kršitvijo. Upravne takse za prijavo ni potrebno plačati, saj je prijava zgolj informacija inšpektorju. Inšpektor je po določbi 2. odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.


VROČANJE Z JAVNIM NAZNANILOM
IRSI v primerih določenih z Zakonom o splošnem upravnem postopku dokumente vroča z javnim naznanilom na svoji oglasni deski ter na enotnem državnem portalu e-uprava. V teh primerih se vročitev šteje za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bila vročitev z javnim naznanilom objavljena.

 

Ostale informacije o poslovanju IRSI s strankami so dostopne na povezavi: http://www.ii.gov.si/si/o_inspektoratu/