Skoči na vsebinoSpoštovana obiskovalka, spoštovani obiskovalec!

Inšpektorat RS za infrastrukturo (IRSI), ki je organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo, izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem predpisov z njegovega delovnega področja. Inšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorice in inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki so pri opravljanju inšpekcijskega nadzora v okviru pooblastil samostojni. Kadar gre za večje število oseb, ki organu niso znane, ali ko se osebe ne morejo določiti Zakon o splošnem upravnem postopku, kot enega izmed načinov vročanja dokumenta predpisuje vročanje z javnim naznanilom na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo objavljeno na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava, če organ, ki je dokument izdal, ne določi daljšega roka.
Prijave in pobude za ukrepanje, ki jih pošiljate na IRSI, so pomemben del našega vsakdanjega dela, vendar se prijave v inšpekcijskem postopku upoštevajo le kot pobude za inšpekcijsko ukrepanje, zato vlagatelj prijave nima položaja stranke v inšpekcijskem postopku.

Vsako prijavo lahko posredujete pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti. Prijavo opremite s čim več podatki. Iz prijave bi morala biti razvidna lokacija - identifikacija objekta oziroma spornih del, po možnosti investitor (izvajalec), opis del, drugi podatki, pomembni v povezavi s stanjem predmeta prijave. Upravne takse za prijavo ni potrebno posredovati, saj je prijava zgolj informacija (indic) inšpektorju, ki deluje v javnem interesu. Inšpektor je po določbi 2. odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.