Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2003 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ) in tako zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja iz 39. člena Ustave Republike Slovenije. Namen ZDIJZ je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. ZDIJZ določa tri kriterije, po katerih lahko opredelimo informacijo javnega značaja :

  • izvirati mora iz delovnega področja organa;

  • nahajati se mora v materializirani obliki;

  • organ mora z informacijo razpolagati.

Če konkretna informacija zadosti naštetim pogojem, se prosilcu omogoči dostop. Izjeme taksativno določa ZDIJZ v 1. odst. 6. čl. ( npr. tajni podatki, osebni podatki, podatki, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost, podatki v zvezi s kazenskim pregonom ali s postopkom s prekrški, podatki iz dokumenta, ki so v postopku izdelave ipd.). V teh primerih, organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije

 

Po ZDIJZ organ ni dolžan sestavljati odgovorov na vprašanja, ustvariti novega dokumenta, zbirati informacij, opravljati raziskav ali analizirati podatkov, temveč samo posreduje dokumente, s katerimi razpolaga, skladno z zakonom.

 

 

Povezava do spletnih strani Informacijske pooblaščenke

https://www.ip-rs.si/