Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO

 

  • PODROČJE STROJNE ENERGETIKE 

 

Na področju strojne energetike izvajamo nadzor nad izvajanjem zakonov, tehničnih predpisov, standardov in drugih predpisov, ki veljajo za področje strojne energetike, ki obsega parne in vročevodne kotle, tlačne posode in plinovodne sisteme.

 

Inšpektorji za strojno energetiko opravljajo redne naloge inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem predpisov iz svoje pristojnosti pri zagotavljanju varnega in zanesljivega obratovanja energetskih naprav, to je naprav za proizvodnjo toplotne in električne energije, prenosnega in distribucijskega omrežja za daljinsko ogrevanje in zemeljski plin, tlačnih posod in drugih naprav za oskrbo z energijo.

 

Način dela energetske inšpekcije zagotavlja skladnost naprav in opreme z ustreznimi predpisi, odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti že pri gradnji ali rekonstrukciji energetskih naprav in tako zagotavlja, da inšpekcija ni samo naknadni registrator nepravilnosti, ampak je na ta način omogočeno pravočasno ukrepanje. S preventivnim delom pri inšpekcijskem nadzoru ob začetku obratovanja energetskih naprav je dosežena večja varnost in zanesljivost in tudi racionalnost. S tem dosežemo, da je v rednem obratovanju teh naprav manj ukrepov za odpravo nepravilnosti. Med obratovanjem je odprava morebitnih nepravilnosti praviloma dražja in posledično to pomeni tudi izpad proizvodnje, kar ima v primeru naprav v sklopu energetskega sistema Republike Slovenije lahko posledice na celotno gospodarstvo.

 

Opravljajo se tudi inšpekcijski pregledi termoenergetskih naprav v termoelektrarnah in kotlovnicah za proizvodno toplotne energije za daljinsko ogrevanje.

 

  

  • PODROČJE ELEKTRO ENERGETIKE

 

V skladu z načinom in vsebino inšpekcijskih pregledov, predpisanih s tehničnimi predpisi, elektroenergetska inšpekcija opravlja predpisane redne in izredne inšpekcijke preglede pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju naslednjih elektroenergetskih objektov in naprav:

1.      Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in v nuklearni elektrarni;

2.      Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah;

3.     Prenosno omrežje (400-110 kV) - daljnovodi, razdelilne transformaterske postaje;

4.      Distribucijsko omrežje (110-0,4 kV) - daljnovodi, tranšformatorske postaje;

5.      Veliki porabniki električne energije;

6.      Ostali porabniki električne energije in objekti javnega pomena;

7.      Elektroenergetske naprave, ki vsebujejo PCB;

8.      Elektroenergetske naprave po evropskih direktivah ATEX 110a in ATEX 118a;

9.      Nizkonapetostne instalacije;

10.  Strelovodi.

   

  • PODROČJE RUDARSTVA

 

Inšpekcija za rudarstvo izvaja inšpekcijski nadzor v gospodarskih družbah, ki raziskujejo in izkoriščajo mineralne surovine, kot tudi pri gospodarskih družbah, katere izvajajo druga rudarska dela in na področju graditve podzemnih objektov.

 

Posebna pooblastila so rudarskim inšpektorjem določena s predpisi, ki urejajo varnost proizvodov in tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti pri nadzoru strojev, osebne varovalne opreme in protieksplozijske zaščite na področju rudarstva. Pooblastila inšpektorjev inšpektorata za rudarstvo se nanašajo tudi na delo v komisijah za strokovne izpite pri izvajalcih rudarskih del. 

 

Za inšpektorat za rudarstvo je predpisana periodika inšpekcijskega nadzora. Po določbah ZRud je namreč inšpektorat za rudarstvo dolžen najmanj enkrat v šestih mesecih opravit nadzor nad izvajanjem rudarskih del, ki jih ogroža metan, drugi plini, vdori vode, mulja in blata, nevarni premogov prah, kremenov prah ali živosrebrni hlapi ter prostore, kjer je nevarnost radioaktivnih sevanj in v primerih, ko je tveganje za nevarne pojave povečano. Pri rudarskih delih, ki niso zajeta v prej navedenem, mora inšpekcija za rudarstvo opraviti nadzor najmanj enkrat letno.