Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJA ZA CESTE, ŽELEZNIŠKI PROMET, ŽIČNIŠKE NAPRAVE IN SMUČIŠČA

 

 

Inšpekcijski nadzor na področju cestne infrastrukture je usmerjen predvsem v nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo vzdrževanje državnih cest in varstvo državnih cest in prometa na njih ter zakonov in drugih predpisov, ki urejajo obveznost plačevanja cestnine, način določitve višine cestnine in način cestninjenja za uporabo cestninskih cest in cestninskih cestnih objektov.

 

Nadzor nad vzdrževanjem državnih cest:

Inšpektorji za ceste nadzorujejo izvajanje del ter izpolnjevanje predpisanih obveznosti pri:

 • rednem vzdrževanju državnih cest;
 • obnavljanju državnih cest;
 • rekonstrukcijah državnih cest.

 

Nadzor nad varstvom državnih cest in prometa na njih:

Inšpektorji za ceste nadzorujejo izvajanje predpisanih ukrepov za varstvo državnih cest in prometa na njih pri:

 • gradnji in rekonstrukciji objektov in naprav v varovalnem pasu državnih cest;
 • napeljevanju nadzemnih in podzemnih vodov in naprav v območju državnih cest in njihovega varovalnega pasu;
 • prekopavanju, podkopavanju in drugih delih na državnih cestah;
 • opravljanju del na zemljiščih ali objektih ob državnih cestah;
 • gradnji priključkov nekategoriziranih dovoznih cest in pristopov do objektov in zemljišč na državne ceste;
 • trajni ali začasni zasedbi državnih cest ali njihovega dela s kakršnimikoli ovirami;
 • izvajanju ali opustitvi kakršnihkoli del na državnih cestah in na zemljiščih ali objektih ob državnih cestah;
 • postavitvah delnih ali popolnih zapor državnih cest zaradi del ali prireditev na cestah;
 • zagotavljanju preglednosti na notranji strani cestnih krivin in v bližini križišč na državnih cestah;
 • postavljanju tabel, napisov in drugih objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah.

 

Nadzor nad plačevanjem cestnine in cestninjenjem za uporabo cestninskih cest:

 • način določanja cestnine;
 • izvajanje cestninjenja;
 • plačevanje cestnine.

 

Nadzor železniškega sistema:

 • razvoj skupnih varnostnih ciljev in skupnih varnostnih metod;
 • skupna načela pri upravljanju, vodenju in nadzorovanju varnosti železniškega prometa;
 • pogoje za zagotovitev, izboljšanje in razvoj interoperabilnega vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne in visoke hitrosti;
 • gradnjo, nadgradnjo, vzdrževanje in obratovanje železniškega sistema:
 • spodnji in zgornji ustroj proge;
 • signalno varnostne in telekomunikacijske naprave, vključno z napravami za njihovo napajanje z električno energijo in prostori za te naprave;
 • stavbe in prostore za vodenje in urejanje prometa;
 • stabilne naprave električne vleke;
 • progovni pas in
 • tirna vozila;
 • izvršilne železniške delavce:

                   - strokovno usposobljenost;
                   - psihofizično sposobnost;
                   - zdravstveno sposobnost;
                   - delovni čas;

 • licence;
 • varnostna spričevala;
 • varnostna pooblastila;
 • prevoz nevarnega blaga
 • pravice in obveznosti potnikov.


Nadzor žičniških naprav in smučišč:

Inšpektorji za žičniške naprave in smučišča nadzorujejo:

 • stanje žičniških naprav ter sposobnost za varno obratovanje in neoviran prevoz;
 • obratovanje in vzdrževanje žičniških naprav;
 • pogoje obratovanja žičniških naprav;
 • uporabo tehničnih predpisov, normativov in standardov pri izvajanju del in uporabi materialov pri gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju žičniških naprav.

 

Inšpektorja za žičniške naprave in smučišča ter inšpektorji pooblaščeni za nadzor smučišč nadzorujejo:

 • upravljavce smučišč;
 • izvajanje ukrepov, določenih v dovoljenju za obratovanje smučišča;
 • izvajanje nadzora nad vodenjem evidenc in poročanjem upravljavcev smučišč;
 • in podajajo predloge za odvzem dovoljenj za obratovanje.