Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA IN STORITVE

Inšpektorat RS za infrastrukturo, IRSI, deluje s tem imenom kot organ v sestavi Ministrstva za infrastrukturo od 1. januarja 2015.


Po Uredbi o organih v sestavi ministrstev opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov na področjih:

 • železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste prometa,
 • žičniških naprav in varnosti na smučiščih,
 • predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa in predpisov, izdanih na njegovi podlagi
 • predpisov, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike in izvajajo programe dodatnih izobraževanj in usposabljanj voznikov ter spremljevalcev izrednih prevozov
 • predpisov, ki urejajo pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij
 • predpisov, ki določajo pogoje za prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste prometa,
 • predpisov, ki urejajo področje elektroenergetike in termoenergetike, premične tlačne opreme in opreme pod tlakom v prometu in uporabi, nad učinkovito rabo energije ter rudarstva
 • predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin ter pri izvajanju drugih rudarskih del

   

   

  V okviru inšpektorata RS za infrastrukturo delujejo naslednje inšpekcije:

  • Inšpekcija za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča
  • Inšpekcija za cestni promet
  • Inšpekcija za energetiko in rudarstvo

   

  Vsebina dela posameznih inšpekcij je opisana pod posamezno inšpekcijo. 

   

  PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

   

  Prijave in pobude za ukrepanje, ki jih pošiljate na IRSI, so pomemben del našega vsakdanjega dela, vendar se prijave v inšpekcijskem postopku upoštevajo le kot pobude za inšpekcijsko ukrepanje, zato vlagatelj prijave nima položaja stranke v inšpekcijskem postopku.

   

  Če se želite na sedežu posamezne inšpekcije oglasiti osebno ali po telefonu, predlagamo, da to storite v času uradnih ur, ob ponedeljkih in sredah od 9.00 do 11.00 ure.


  Prijavo opremite s čim več podatki. Iz prijave bi morala biti razvidna lokacija predmeta prijave (nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki se nanašajo na predmet prijave) npr: nepravilnosti ali pomanjkljivosti na področju cest, železniškega sistema, žičniških naprav, smučišč, cestnega prometa, energetike in rudarstva - identifikacija objekta oziroma spornih del, po možnosti investitor in izvajalec, opis del in drugi podatki, pomembni v povezavi s stanjem predmeta prijave.


  Za prijavo ni potrebno plačati takse, saj je prijava zgolj informacija (indic) inšpektorju, ki deluje v javnem interesu.


  Inšpektor je po določbi 2. odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru  dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

   

  Prijava je lahko tudi anonimna.

   

  Če je bil inšpekcijski postopek izveden na podlagi lažne prijave, trpi stroške inšpekcijskega postopka prijavitelj. Z globo 500 eurov se kaznuje fizična oseba, ki poda inšpekciji lažno prijavo.

   

  Vsako prijavo lahko posredujete pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti na Inšpektorat RS za infrastrukturo:

   

  Sedež inšpektorata

  Vožarski pot 12

  1000 Ljubljana

  tel: (01) 420 44 88  

  faks: (01) 420 44 10

  e-pošta:  gp.irsi(at)gov.si